Uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Pismo zawiera uwagi do studium złożone przez Radę Osiedla.

Uwagi do studium.doc