ul. Blacharska – petycje

Informacja – do dnia 14.11.2018 można składać petycje do urzędu w sprawie ulic na południowym Grabiszynku.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego Wrocławia wpłynęło pismo zatytułowane: „protest dotyczący realizacji projektu nr 350 WBO 2016” w sprawie wykreślenia ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Blacharska zapisu dotyczącego wskazania organizacji ruchu zastępczego przez ulicę Stolarską przy realizacji projektu 350 WBO 2016”. Zawiera ono żądanie podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej życia zbiorowego, zatem z uwagi na brzmienie art. 2 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) zostało ono zakwalifikowane jako petycja.

Następnie w dniu 31 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miejskiego Wrocławia wpłynął wniosek o zamknięcie dla ruchu tranzytowego ul. Blacharskiej i zatwierdzenie statusu zamknięcia pozostałych równoległych do niej ulic Grabiszynka. Również to pismo zawiera żądanie podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej życia zbiorowego, zatem z uwagi na brzmienie art. 2 ust 3 cytowanej ustawy, zostało także ono zakwalifikowane jako petycja.

W związku z faktem, że oba pisma dotyczą tematyki organizacji ruchu samochodowego w rejonie ulicy Blacharskiej należy uznać, że w warunkach przedmiotowej sprawy wystąpiła sytuacja określona w art. 11 ust. 1 ww. ustawy (petycje wielokrotna).

W związku z powyższy, na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy, ogłaszam okres oczekiwania na kolejne petycje w powyższej sprawie nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia, czyli do dnia 14 listopada 2018 r.

 http://bip.um.wroc.pl/petycja/34609/petycja-w-sprawie-wykreslenia-ze-specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-blacharska-zapisu-dotyczacego-wskazania-organizacji-ruchu-zastepczego-przez-ulice-stolarska-przy-realizacji-projektu-350-wbo-2016