Miasto udostępni 190 kompostowników

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że rozpoczyna trzecią edycję programu udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta, kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. W roku 2014 r. posiadamy do rozdysponowania 190 kompostowników typu TERMO 700.

I. Program skierowany jest do mieszkańców Wrocławia oraz do placówek oświatowych położonych na terenie miasta.

Celem programu jest:
• edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów,
• promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby,
• zwiększenie ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawanych odzyskowi, a tym samym ograniczenie ilości kierowanych do składowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Wrocławia.

II. Warunki użyczenia kompostownika:

1. O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Wrocławia lub placówka oświatowa, który/która:
– dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
– dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
– ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
– zobowiąże się do składania sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.
2. Zainteresowana osoba lub placówka oświatowa wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.
3. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.

III. Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz:

1. instrukcję montażu kompostownika,
2. instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania,
3. informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.

IV. W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:

1. wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika,
2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
3. ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania umowy, sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w ciągu roku kalendarzowego.

V. Dodatkowe informacje:

• Zakupione dla potrzeb programu kompostowniki mają trwałość określoną na ok. 12 lat oraz są objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy.
• Kompostowniki są w formie złożonej w kartonach o wymiarach 950x290x410 mm.
• Kompostownik TERMO–700 pozwala na poddanie kompostowaniu przy pełnym wykorzystaniu i przestrzeganiu zaleceń eksploatacyjnych 1274 kg bioodpadów rocznie, co zostało udokumentowane odpowiednimi badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

VI. Wnioski o użyczenie komostowników należy składać w siedzibie Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław,
pok. 403. Termin przyjmowania wniosków od 1 czerwca 2014 r. do wyczerpania kompostowników.
O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku.

VII. Mieszkańcy Wrocławia mogą starać się o użyczenie 1 sztuki kompostownika na
daną nieruchomość, placówki oświatowe max. – 2 sztuki.

VIII. Mieszkańcy Wrocławia, po podpisaniu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa umowy
użyczenia i otrzymaniu protokołu odbioru kompostownika, będą mogli go
odebrać osobiście z terenu Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ul. Michalczyka 9 we Wrocławiu, od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w sobotę w godz. od 8.00 do 16.00.
W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dowiezienie kompostownika bezpośrednio pod adres wskazany przez mieszkańca.

Załączniki: