Dziki na terenie Parku Grabiszyńskiego – informacja Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia

W związku ze zgłoszeniami obecności dzików na terenie Parku Grabiszyńskiego rada zwróciła się z prośbą o interwencję do Urzędu Miasta. Poniżej treść odpowiedzi z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia i informacja o tym jak należy postępować w przypadku kontaktu z dzikami.

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia uprzejmie informuje 
i wyjaśnia, że w granicach Miasta Wrocławia bytuje na stałe, bądź okresowo wiele gatunków dzikich zwierząt. Jest to związane z dużą powierzchnią terenów niezurbanizowanych (pola uprawne, parki, lasy, zadrzewienia itp.). Dodatkowo zwierzęta znajdują w granicach miasta dogodne warunki bytowe, do czego często przyczyniają się również sami mieszkańcy (np. poprzez wyrzucanie resztek żywności lub wykładanie karmy dla bezpańskich zwierząt). Stwarza to wiele problemów i zagrożeń np. kolizje drogowe, szkody w ogródkach działkowych, czy na przydomowych posesjach. Obecnie synantropizacja dzikich zwierząt jest problemem dotyczącym wszystkich większych aglomeracji. 
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwierząt Gmina Wrocław – realizuje od kilku lat program profilaktyczny mający na celu ograniczanie uciążliwości powodowanych przez dzikie zwierzęta bytujące na terenie Miasta. Działania te polegają na realizacji trzech zadań:
a) systematyczne ograniczanie liczebności populacji dzikiej zwierzyny w mieście poprzez odłowy,
b) prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt,
c) zapobieganie migracji zwierzyny w głąb miasta poprzez jej zatrzymywanie na obrzeżach miasta (współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim). 
Wykonawcą zadania dot. prowadzenia pogotowia ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na lata 2016-2018, na potrzeby Miasta została Fundacja ZYS reprezentowana przez lek. wet. Piotra Szymańskiego. W dniu 24, 27 i 29 maja br. ww. pracownik Fundacji ZYS przeprowadził w rejonie Parku Grabiszyńskiego wizje terenowe. W ramach powyższych działań w okresie ostatnich 2 tygodni na ww. terenie miały również miejsce 2 akcje redukcyjne dzików. Ponadto w sąsiedztwie omawianego terenu jest zainstalowana stała odłownia, z której tylko w bieżącym roku odłowionych zostało 15 sztuk dzików. 

Informujemy jednocześnie, że w sytuacjach kontaktów z dzikimi zwierzętami należy zachować szczególną ostrożność, a przede wszystkim unikać ich dokarmiania oraz wyrzucania resztek żywności w miejsca dostępne dla zwierząt. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy powiadomić Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 71 770-22-22.